Tag Archives: ý thức hệ xã hội

Văn học và ý thức hệ xã hội

VĂN HỌC VÀ Ý THỨC HỆ XÃ HỘI   Trần Đình Sử     Vấn đề mối quan hệ giữa văn học nghệ thuật với ý thức hệ (hình thái ý thức xã hội) không mới, nhưng cũng không phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 5 bình luận