Tag Archives: Đổi mới giáo dục

Đổi mới giáo dục căn bản là đổi mới sự học

Đổi mới giáo dục đào tạo trước hết phải đổi mới toàn diện, triệt để  sự học                     Trần Đình Sử Trung ương nêu chủ trương đổi mới toàn diện và triệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 6 bình luận